tex

\sum_{k=2}^{14}\{1-(\frac{1}{2})^{1-k}\}
tex:\sum_{k=2}^{14}\{1-(\frac{1}{2})^{1-k}\}
RA diagnosis